Turlar

Mescid-i Aksa Umresi

ÜRDÜN KRAL?°YET HAVAYOLLARI ?°LE KUDÜS BA?žLANTILI UMRE

M?°RAÇ KAND?°L?° MESC?°D-?° AKSA’DA BERAT KAND?°L?° MESC?°D-?° HAREM’DE

HER HAREMDE B?°R CUMA NAMAZI KUDÜS - MEKKE - MED?°NE

22 May?±s / 15 Haziran 2014

Tam  25 gün

22 MAYIS PER?žEMBE

Saat 14:25 te Ürdün Kraliyet Havayollar?± ile ?°stanbul-Amman. 16:40 ta Amman’day?±z. Otobüsle Kudüs’e (70 Km) transfer. Otele yerle??me. Ak??am yeme??i.

 23 MAYIS CUMA

Sabah namaz?± Mescid-i Aksa’da. Kahvalt?± sonras?± Zeytin da???±nda büyük sahabi Selman-i Farisi ve  kad?±n Veliyye Rabiatül Adevviye türbe-i ??eriflerini ziyaret. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’n?±n panoramik seyri.  Cuma Namaz?± Mescid-i Aksa’ya geçi??. Mescid-i Aksa hareminde, Kubbet’ül Sahra (mUallak Ta???±), Burak Mescidii, Kadim Mescid, Mervani mescidi ziyaretleri ve Cuma Namaz?±. Akabinde ?°slamiyet’te 4. Harem olarak kabul edilen Haremi ?°brahimi Camiinde bulunan Hz ?°brahim, Hz ishak, Hz Sare ve kandil günleri aç?±k bulunan Hz Yakub ve Hz Yusuf (AS) kabr-i ??eriflerini ziyaret. Kudüs’e dönü?? yolunda Hz ?°sa ve Hz Davud’un dünyaya geldi??i Beytlahm ??ehrinde Viladet (do??um) Kilisesi ziyareti. Kudüs’e dönü??. Ak??am ve Yats?± namazlar?± Mescid-i Aksa’da.

 24 MAYIS CUMARTES?°

Sabah namaz?± Mescid-i Aksa’da. Kahvalt?± sonras?± Memluklular, Selçuklular ve Osmanl?± dönemlerinde önemli yere sahip tarihi Yafa, Hayfa ve Akka ??ehirlerine (Akdeniz sahili) gidiyoruz. Yafa’dan Bahriye, Mahmudiye ve Hasan Bey Camileriyle,Hayfa da Osmanl?± Tren ?°stasyonu, Alman Mahallesi, Pers (Bahai) bahçeleri ve Alt?±n Kubbe. Carmel Tepesinden Hayfa ve Akdeniz panoramas?±. Cezzar Ahmet Pa??a’n?±n Napolyon’a (DUR!) dedi??i Liman ve kalesi ile me??hur tarihi Akka ?žehri. Cezzar Ahmet Pa??a ve Süleyman Pa??a türbeleri, Cezzar Ahmet Pa??a Camii, Akka kalesi ve Surlar?± ile Akka bedestenleri gezildikten sonra Kudüs’e dönü??. Serbest vakit.

 25 MAYIS PAZAR

Tüm gün Kudüs ve Mescid-i Aksa’day?±z. Kadim Kudüs’te bulunan K?±yamet Kilisesi, Hz Ömer Camii, A??lama Duvar?±, Hz Davud kabri, Yahudi, Ermeni, Hristiyan ve Müslüman mahalleleri gezilecek. Ak??am yeme??inden sonra Isra ve Miraç’?± yerinde hissetmek için Mescid-i Aksa’da haz?±r bulunuyoruz. Miraç Kandili idraki.

 26 MAYIS PAZARTES?°

Sabah Namaz?± Mescid-i Aksa’da. Kahvalt?± sonras?± Kudüs’ten ayr?±l?±yoruz. Hz Musa makam?± ve külliyesi, tarihi Eriha ??ehri ve ?žeyh Hüseyin kap?±s?±ndan Ürdün’e geçi??. A??ere-i Mübe??ereden Ümmetin Emini Ebu Ubeyde Bin Cerrah, Derar Bin El Ezver ile Muaz Bin Cebel Hz’lerinin Kabr-i ??erifleri ziyareti. Lut Gölü (Ölüdeniz) gezisi. Tarihi Kerek ??ehri üzerinden Mute’ye geçi??. Sahabi ?žehitlerinden Zeyd Bin Harise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah Bin Revale Hz’lerinin Kabr-i ?žerifleri ziyaret edildikten sonra Ak??am yeme??i.

 27 MAYIS SALI      :Amman Havaalan?±ndan 27 May?±s sabah saat 02:30’da Medine’ye uçu??. Otele yerle??me. Ziyaretler.

 28 MAYIS ÇAR?žAMBA Medine’de serbest ?°badet.

 29 MAYIS PER?žEMBE Medine yak?±n ziyaretler.

 30 MAYIS CUMA Mescid-i Nebevide Cuma namaz?±.

 31 MAYIS CUMARTES?° Medine ziyaretler.

 01 HAZ?°RAN PAZAR Mekke’ye hareket. Umre ibadetinin yerine getirilmesi.

 02-03-04 HAZ?°RAN Mekke’de serbest ibadet.

 05 HAZ?°RAN PER?žEMBE Curane Umresi.

 06 HAZ?°RAN CUMA Mescid-i Harem’de Cuma namaz?±.

 07 HAZ?°RAN CUMARTES?° Mekke Ziyaretler.

 08-09-10-11 HAZ?°RAN Mekke’de serbest ibadet.

 12-13 HAZ?°RAN Berat kandili ve Umre.

 13 HAZ?°RAN Mescid-i Harem’de 2. Cuma namaz?±.

 14 HAZ?°RAN Mekke’de son gün.

 15 HAZ?°RAN Cidde-Amman-?°stanbul saat 13:30 da ?°stanbul’day?±z.


Bir ba??ka EC?°R TUR?°ZM  seyahatinde bulu??mak dile??i ile…


?°ki Ki??ilik Odada

Ki??i Ba???±         

Üç Ki??ilik Odada

Ki??i Ba???± 

Dört Ki??ilik Odada

Ki??i Ba???± 

1.575 €

1.475 €

1.400 €


SON BA?žVURU TAR?°H?°:  30 N?°SAN

 ÜCRETE DÂH?°L H?°ZMETLER

* Kudüs 4 Gece Holyland Hotel Sabah Kahvalt?±s?± + Ak??am Yeme??i

* Mekke 14 Gece ?ži??e Servisli Hotel Sabah Kahvalt?±s?± + Ak??am Yeme??i Tabldot

* Medine 6 Gece Sedef Tayyibe Hotel Sabah Kahvalt?±s?± + Ak??am Yeme??i Tabldot

* ?°stanbul-Amman-Medine-Cidde-Amman-?°stanbul Uçak Biletleri

* Programda yaz?±lan Ziyaret ve Geziler

* Tüm Transferler

* Tüm Vizeler ve Ç?±k?±?? ?°??lem Ücretleri

* Gezilerde Türkçe Rehberlik Hizmeti

* Program Süresince TÜRSAB onayl?± Umre seyahat sigortas?±

HED?°YELER?°M?°Z

* Mekke’de dolu olarak Zemzem bidonu

* 1 adet el çantas?± 1 adet omuz çantas?± 1 Adet Terlik Torbas?±

* Umre rehber kitapç?±???±

F?°YATLARA DAH?°L OLMAYAN H?°ZMETLER

* Yurt d?±???± ç?±k?±?? harc?± (15 TL olup umrecilerimize aittir.)

* Otellerde oda buzdolab?±ndan kullan?±lan içeceklerden, yemeklerde al?±nan ekstra içecekler ve odan?±zdan yapaca???±n?±z yurt d?±???± telefon görü??melerinden bu ve benzeri yap?±lan ekstra masraflar

* Ö??le Yemekleri

* Yurt içi havaalan?± transferleri (Turumuz ?°stanbul’da ba??lar dönü??te ?°stanbul’da biter)

V?°ZE ?°Ç?°N GEREKL?° EVRAKLAR

* Uçu?? tarihinden itibaren en az 7 ay süreli Yeni Tip Çipli Pasaport.

* 2 adet vesikal?±k foto??raf (Çipli Pasaportlarda kullan?±lan resmin ayn?±s?± olacak)

* Nüfus cüzdan?± arkal?± önlü fotokopisi (TC Kimlik numaras?± yaz?±l?± olacak)

* Menenjit A???± Belgesi

* E??i ile giden evli bayanlar için vukuatl?± nüfus kay?±t örne??i (As?±l)

* 45 ya?? alt?± erkek mahremi (Baba, Amca, Day?±, A??abey gibi) ile gidecek bayanlar için vukuatl?± nüfus kay?±t örnekleri, noterden muvafakatname ve taahhütname (As?±l)

* 45 ya?? alt?± yaln?±z gidecek bayanlar?±n yan?±nda erkek mahremi olmadan seyahate kat?±lamazlar.

* 18 ya?? alt?± çocuklar Babas?± veya 1.derece 18 Ya???±nda büyük mahremi (Amca-Day?±-Dede-Erkek Karde??) olmadan seyahat kat?±lamazlar.

*  Evraklar hareket tarihinden en az 20 gün önce acentam?±za teslim edilmelidir.

*  Tüm evraklar?±n haz?±r olmas?±na ra??men bazen teknik sebeplerden dolay?±, bazen de konsolosluk taraf?±ndan kaynaklanan sebeplerden dolay?± vizelerde s?±k?±nt?± olabilmektedir.

 REZERVASYON, ÖDEME VE ?°PTAL ?žARTLARI

* Ödemeler acentam?±za EURO olarak yap?±lacakt?±r.

* Türk Liras?± ödemelerde fiyatlama (TCMB) Euro Sat?±?? kuru üzerinden yap?±lmakta olup ödeme yap?±ld?±???± günün (TCMB) Euro Efektif Sat?±?? kuru geçerli olacakt?±r.

* Düzenledi??imiz umre programlar?±na kat?±lmak isteyen say?±n misafirlerimizin 30 gün önce tur ücretinin %50 sini yat?±rarak kesin kay?±t yapt?±rmalar?± ve uçu??tan 10 gün önce kalan bakiyeyi yat?±rmalar?± gerekmektedir.

* Fiyatlar?±m?±z, ?°stanbul ç?±k?±??l?± olup di??er illerden yap?±lacak iç hat ba??lant?±lar?± için hava yollar?±n?±n belirledi??i ücretler program fiyat?±na ayr?±ca eklenecektir.

* Vize sistemine girildikten sonra yap?±lacak iptallerde 120 € al?±n?±r.

* Uçak bileti al?±nd?±ktan sonra yap?±lacak iptallerde ise havayollar?±n?±n uygulad?±???± cezai müeyyide uygulan?±r.

* Yolcu gittikten sonra herhangi bir sebeple erken dönmek isteyen umrecilerimize (Otel, uçak, vize ve di??er hizmetler için ödemeler önceden yap?±ld?±???±ndan) herhangi bir ücret iadesi yap?±lmaz.

* Yolcu gittikten sonra erken veya geç dönmek isterse buna kullan?±lan havayolunun uçaklar?±n?±n müsaitlik durumuna göre cevap verilir. Olabilecek ücret fark?± yolcuya yans?±t?±l?±r.

ÇOCUK ÜCRETLER?°

* 0-2 ya?? aras?± çocuklar?±n seyahat bedeli 150 € dur.

* 2-6 ya?? aras?± çocuklar?±n seyahat bedeli 600 € dur.

* 6-11 ya?? aras?± çocuklar?±n seyahat bedeli 790 € dur. (çocuk için yatak istenmedi??i takdirde)

* Çocuklar için yatak istendi??i taktirde tur bedelinden 100 € indirim yap?±l?±r.

* Belirtilen çocuk ücretleri sadece uçak bileti ve vize ç?±k?±?? bedeli olup anne veya babas?± ile ayn?± odada yataks?±z konaklama için geçerlidir.

* 11 Ya???±n?± bitirmi?? çocuklar yeti??kin s?±n?±f?±na girmektedir.

ÖNEML?° HUSUSLAR

* Pasaport geçerlilik sürenizin seyahat tarihinde en az 7 ay olmas?± gerekmektedir.

* Pasaportlar?±n?±z?±n seyahat tarihinden 20 gün önce acentemize iletmeniz gerekmektedir.

* Programda belirtilen ziyaret yerleri ve güzergâhlar, yerel ??artlara göre de??i??iklik arz edebilir.

* Havayollar?± rötarlar?± ve  yerel yönetimlerin müsaade etmedi??i güzergâh ve ziyaret yerlerinin

   programdan ç?±kart?±lmas?±ndan acentemiz sorumlu de??ildir.

* Uçaklarda ki??i ba???± yük hakk?±n?±z genellikle 30 Kg olup, fazla kilolardan firmam?±z sorumlu de??ildir.

* Uçak kalk?±?? saatinden en az 3 saat önce havaliman?±nda olmak gerekmektedir.

* Firmam?±z gerekli gördü??ü hallerde tarih, ücret ve muadil otel de??i??iklik haklar?±n?± sakl?± tutar.

* ?°srail`e giri??lerde hükümetin uygulam?±?? oldu??u çok s?±k?± güvenlik tedbirleri sebebiyle ?°srail gümrü??ünden geçi??imiz bazen gere??inden uzun sürebilmektedir. Bu süre bazen 3 ile 5 saati dahi bulabilmektedir. ?°srail hükümeti genelde genç beyler ve han?±mefendileri ülkeye giri??te fazlas?± ile kontrole tabi tutmaktad?±r. ?°srail vizesinin al?±nm?±?? olmas?± ülkeye girebilece??iniz manas?±n?± maalesef ta???±mamaktad?±r.

* Erkek misafirlerimizin  yanlar?±na mutlaka “beyaz takke” almal?±d?±rlar. Aksi takdirde ilgili makamlar taraf?±ndan “Kippa” giymek zorunda b?±rak?±labilirler.

* EC?°R Turizm, havayolu ile yolcular?±m?±z aras?±nda arac?± konumunda olup 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçu?? öncesinde uçu?? detaylar?±, uçak saatleri de??i??ebilir. Tüm saatlerin hareket tarihinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcular?±m?±z uçu?? detaylar?±n?±n de??i??ebilece??ini bilerek ve kabul ederek turu sat?±n alm?±??lard?±r.